Зв’язок поліморфізму g307 G>A SNP гену альфа–фукозилтрасферaза 1 із господорсько-корисними ознаками свиней великої білої породи