Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Розведення і генетика тварин» входить до оновленого Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (наказ МОН України № 409 від 17 березня 2020 р.) і є фаховим виданням у галузі сільськогосподарських наук, категорія «Б».

До публікації у збірнику приймаються експериментальні, оглядові та методичні статті. Подані матеріали мають бути актуальними, оригінальними (не опублікованими раніше в інших виданнях), стилістично і орфографічно відредагованими. Тематично стаття має відповідати одній з рубрик збірника: розведення і селекція, генетика, біотехнологія, відтворення, збереження біорізноманіття тварин.

 Надсилаючи статтю до збірника «Розведення і генетика тварин», автор дає свою згоду на розміщення опублікованих статей у наукометричних базах, до яких входитиме видання. Збірник включено до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus International. Електронна версія розміщується на порталі НБУВ (Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського), на сайті http://digest.iabg.org.ua та індексується у Crossref, видавничий префікс 10.31073/ABG (https://abg-journal.com/index.php/journal). 

ISSN 2312-0223 (Рrint)

ISSN 2786-8966 (Оnline)

УДК  636.082.2:575:60:502.211

 

Основні вимоги та порядок
подання статей для публікації в
міжвідомчому науковому збірнику
«Розведення і генетика тварин»
укр завантажити
   
eng download

Рукопис статті надсилається до редакції українською або англійською мовою окремим файлом у форматі .docx на е-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

До статті додаються відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, контактний телефон, e-mail, ORCID ID кожного автора. 

 

РЕЦЕНЗУВАННЯ

Кожна стаття проходить обов’язкове подвійне сліпе рецензування.

Процедура рецензування та дотримання редакційної етики здійснюється відповідно до принципів, декларованих Комітетом з етики публікації (Committee on Publication Ethics/COPE https://publicationethics.org/).

За наявності зауважень автор доопрацьовує статтю, відмічаючи іншим кольором виправлений текст в електронному варіанті статті, надісланому автору електронною поштою.

Редакція наукового збірника не несе відповідальності за зміст статей і вірогідність представлених даних, та залишає за собою право відбору, рекомендацій та зауважень щодо змісту надісланих матеріалів.

Статті, оформлені не за правилами, не реєструються і не розглядаються.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього збірника, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього збірника; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

 

Поштова адреса редакції:

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН

вул. Погребняка, 1, с. Чубинське, Бориспільський р-н, Київська обл., Україна, 08321

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Об’єм статей (з рефератами і списками літератури) – 6–30 сторінок;набір у текстовому редакторові Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 12, міжрядковий інтервал основного тексту 1, абзацний відступ – 1,0 см, формат А-4;

підписи до рисунків, таблиці, а також індекси у формулах набираються 10 кеглем;

верхній, лівий і правий береги – 20 мм, нижній – 25 мм;

Таблиці формуються в редакторі таблиць (пункт меню «Таблиця»). Не рекомендується користуватися автоматичною нумерацією. Таблиці розміщуються в тексті відразу після першого посилання. Не допускається дублювання даних в таблицях і графіках/рисунках.

Формули в статті мають бути подані за допомогою редактора Equation Editor.

Ілюстрації. Формат файлів ілюстрацій: JPG. Роздільна здатність ілюстрацій: 300 dpi. Рисунки, схемиповинні бути єдиним графічним об’єктом, розміщеним посередині.

УДК

НАЗВА СТАТТІ (напівжирний шрифт великими літерами посередині).

Інформація про авторів українською та англійською мовами:

ІНІЦІАЛИ та ПРІЗВИЩЕ (напівжирний шрифт великими літерами);

Name (повністю) та SURNAME.

ORCID ID авторів.

Назва наукової установи за основним місцем роботи автора.

Місто, країна, де знаходиться наукова установа.

Якщо авторів кілька, і вони працюють у різних установах, необхідно позначити установи цифрами 1, 2, 3… і відповідно до нумерації поставити надрядковий знак біля прізвищ авторів), місто та країна. 

Е-mail автора, відповідального за листування.

Основному тексту передують анотації українською та англійською мовами: назва, ініціали та прізвища авторів, матеріали і методи досліджень, основні результати та висновки (7–15 рядків курсивом).

Після кожного резюме подають ключові слова (від 5-ти до 10 слів чи словосполучень звичайним шрифтом).

Розділи статті повинні починатися такими заголовками, виділеними напівжирним шрифтом:

Вступ – постановка проблеми у загальному вигляді, її актуальність та наукове значення; аналіз останніх зарубіжних та вітчизняних публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; формулювання мети і завдань досліджень, постановка завдання.

Матеріали та методи досліджень – установи чи підприємства, де проводились дослідження та збір матеріалів, опис схеми досліджень, число аналізованих зразків чи підконтрольних тварин, використані в роботі методи та методики, засоби та методи статистичного аналізу.

Результати досліджень – викладення результатів досліджень, їхній аналіз, обговорення і перспективи подальших наукових розвідок.

Висновки.

 Вдячності (за потреби) – вираження офіційної подяки окремим установам та особам, які сприяли організації та проведенню наукових досліджень, надали поради з удосконалення рукопису тощо.

 REFERENCES 

Перелік літературних посилань здійснюється відповідно до стилю Американської Психологічної Асоціації (7 ред.) (APA Style 7th ed) лише латиницею. Англомовні посилання оформлюються згідно з зарубіжними бібліографічними стандартами, стиль APA https://apastyle.apa.org/. Елементи списку українською мовою потрібно транслітерувати. На сайті https://slovnyk.ua/translit.php є можливість безкоштовно скористатися програмою транслітерації (паспортної) українського тексту в латиницю (згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року). До кожного джерела додається індекс DOI. Якщо ідентифікатор DOI відсутній, слід надати URL посилання.

Необхідно до опису літературного джерела вносити всіх авторів, не скорочуючи їх кількість. Прізвище автора, ініціали наводяться відповідно до правил транслітерації. Перед ім’ям останнього автора використовується знак амперсанд (&), причому кома після ініціалів передостаннього автора зберігається.

Джерела розташовувати в алфавітному порядку, без нумерації. Посилання на літературу необхідно давати у круглих дужках (…), наприклад: (Polupan Yu. P., 2023; Kovtun S. I. et al., 2022a). Якщо потрібно зазначити посилання всередині рядка, варто вказати тільки рік у (), наприклад: Жукорський О. (2023) у своїй роботі…

Назву книги наводять відповідно до правил транслітерації і в квадратних дужках перекладають англійською мовою (для перекладних видань в дужках наводять оригінальну англійську назву). Назви книг, збірників або журналів виділяють курсивом. Назву періодичного видання (журналу) наводять відповідно до транслітерації. Назву статті наводять відповідно до правил транслітерації і в квадратних дужках перекладають англійською мовою. Назви видавництв і організацій наводять відповідно до правил транслітерації.

Посилання на електронні ресурси описуються за тими ж правилами, додатково вказують URL-адресу.

В кінці кожного посилання в квадратних дужках вказується мова оригінального тексту.

Цитований матеріал наводиться в алфавітному порядку за прізвищем автора (редактора/укладача, якщо немає автора). Якщо матеріал не має автора, його необхідно розподілити за першою літерою його назви. Якщо в бібліографічному описі зазначено кілька робіт одного й того ж автора, редактора або упорядника, тоді записи розташовуються в хронологічному порядку за роками видання в порядку зростання. Якщо автор має кілька публікацій протягом року, використовують літери (наприклад Shelyuk, 2017а, 2017b).

 Кожен бібліографічний опис джерела починається з нового рядка з вирівнюванням по ширині без відступів. Якщо бібліографічний опис джерела займає кілька рядків, тоді перший рядок опису вирівнюється по ширині без відступів, а наступні рядки – з відступом у 0,5 см.

Зразки оформлення REFERENCES

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книга іноземною мовою

Brooker, R. (2021). Genetics: Analysis and Principles (7th ed). McGraw-Hill Education. https://www.mheducation.com/highered/product/genetics-analysis-principles-brooker/M9781260240856.html

 

Книга українською мовою 

Boroday, I. S. (2012). Teoretyko-metodolohichni osnovy stanovlennіa ta rozvytku vitchyznianoi zootekhnichnoi nauky [Theoretical and methodological foundations of the formation and development of domestic zootechnical science]. Nilan-LTD. [In Ukrainian].  

 

Hadzalo, Ya. M., Bashchenko, M. I., Zhukorskyi, O. M., Hladii, M. V., Kostenko, O. I., Rudenko, Ye. V., Ruban, S. Yu., Voloshchuk, V. M., Vdovychenko, Yu. V., Hrytsyniak, I. I., Pomitun, I. A., Marchenko, V. A., & Vyshnevskyi, L. V. (2016). Stratehiіa rozvytku tvarynnytstva Ukrayiny do 2020 roku [Livestock development strategy of Ukraine until 2020]. Ahrarna nauka. [In Ukrainian].  

 

Книга за редакцією українською мовою 

Kozak, Yu. H., (Red.). (2008). Mizhnarodna ekonomika [International Economics]. TsUL. [In Ukrainian]. 

Частина книги (розділ)

 

Hladiі, M. V., Dzhus P. P. & Polupan Yu. P. (2018). Porodoutvoriuvalni protsesy u m’iasnomu skotarstvi Ukrainy[Breeding processes in beef cattle breeding of Ukraine]. In M. V. Hladiy, Yu. P. Polupan (Eds.), Selektsiini, henetychni ta biotekhnolohichni metody udoskonalennia i zberezhennia henofondu porid silskohospodarskykh tvaryn [Breeding, genetic and biotechnological methods of improving and preserving the gene pool of agricultural animal breeds] (299–300). Tekhservis. [In Ukrainian]. http://digest.iabg.org.ua/arhiv

 

Статті іноземною мовою з періодичних та продовжуваних видань

Stachura, A., Bojarojć-Nosowicz, B., Kaczmarczyk D., & Kaczmarczyk E. (2019). Polymorphisms in the bovine tumour necrosis factor receptor type two gene (TNF-RII) and cell subpopulations naturally infected with bovine leukemia virus. Journal of Veterinary Research, 63, 175–182. https://doi.org/10.2478/jvetres-2019-0032

Статті українською мовою з періодичних та продовжуваних видань

 

Voytenko, S. L., & Sydorenko, O. V. (2022). Vplyv krayiny pokhodzhennіa ta inbrydynhu na produktyvnist buhaiv osnovnykh komertsiinykh porid Ukrayiny [The influence of the country of origin and inbreeding on the productivity of bulls of the main commercial breeds of Ukraine] Visnyk ahrarnoi nauky – Herald of Agrarian Science, 6, 38–47. [In Ukrainian]. https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202206-05

 

Admina, N. G., Admin, O. E., & Osipenko, T. L. (2023). Produktyvnist molochnoi khudoby za riznykh tekhnolohii utrymannia ta hodivli [The productivity of dairy cattle under different housing and feeding technologies] Naukovotekhnichnyi biuleten Instytutu tvarynnytstva NAAN – Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Science of the National Academy of Agrarian Science of Ukraine. Kharkiv, 129, 52-61. [In Ukrainian]. https://doi.org/10.32900/2312-8402-2023-129-52-61

 

Матеріали конференцій (тези, доповіді) іноземною мовою

 

Kurbatova, T. & Hyrchenko Ye. (2018). Energy co-ops as a driver for bio-energy sector growth in Ukraine. IEEE 3rd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems, Kharkiv, Vivat. https://doi.org/10.1109/IEPS.2018.8559516

 

Матеріали конференцій  (тези, доповіді) українською мовою

 

Pryima, S. V. (2023). Zminy ekster’ieru koriv za zrostannia umovnoi krovnosti za holshtynskoiu porodoiu [Changes in the exterior of cows due to the growth of conditional blood in the Holstein breed], V O. M.Zhukorskyi (Ed.), Aktualni doslidzhennia z problem rozvedennia, henetyky ta biotekhnolohii u tvarynnytstvi[Current research on the problems of breeding, genetics and biotechnology in animal husbandry], materialy XХІ Vseukr. nauk. konf. molodykh uchenykh i aspirantiv, prysviach. 85-і rich. vid dnіa narodzh. akad. NAAN Mykhayla Zubtsya ta Dnyu nauky v Ukrayini. (с. 20–21).Chubynske. [In Ukrainian].  http://iabg.org.ua/images/ TEZY%202023.pdf

 

Дисертація англійською мовою

 

Mylott, E. (2021). Impacts of climate change on the economics of crop production in Eastern Europe (PhD thesis). State University of New York, New York.

 

Автореферат дисертації англійською мовою

 

Mylott, E. (2021). Impacts of climate change on the economics of crop production in Eastern Europe (Abstract of PhD thesis). State University of New York, New York.

 

Дисертація українською мовою

 

Huziev, I. V. (2012). Metodolohiia zberezhennia bioriznomanittia henetychnykh resursiv tvarynnytstva Ukrainy [Methodology of preservation of biodiversity of genetic resources of livestock breeding of Ukraine] (Сandidate’s thesis). [In Ukrainian].

 

Автореферат дисертації українською мовою

 

Huziev, I. V. (2012). Metodolohiia zberezhennia bioriznomanittia henetychnykh resursiv tvarynnytstva Ukrainy [Methodology of preservation of biodiversity of genetic resources of livestock breeding of Ukraine] (Extended abstract of candidate’s thesis). Instytut rozvedennia i henetyky tvaryn NAAN, Chubynske. [In Ukrainian].

 

 

Електронні ресурси

Makovey, Yu. (2023, 13 lypnya). Ihor Nebylovych: He broke stereotypes about goat farming and won the hearts of gourmets. kurkul.com. https://kurkul.com/interview/1473-igor-nebilovich-rozbiv-stereotipi-pro-kozivnitstvo-ta-zavoyuvav-sertsya-gurmaniv

Примітка:

 

 

Тези доповідей

 

Abstracts of Papers

 

Матеріали конференції

 

 

Proceedings of the Conference Title

 Матеріали 3 Міжнар. конференції (симпозіуму, з’їзду; семінару)

 Proceedings of the 3rd International Conference (Symposium, Congress, Seminar)

Матеріали ІІ Всеукраїнської конференції

 Proceedings of the 2nd All-Ukrainian Conference 

 Матеріали V Всеукраїнської науково- практичної конференції

 Proceedings of the 5th All-Ukrainian Scientific and Practical Conference

 

дис. … канд. наук

 

Сandidate’s thesis

 

дис. … д-ра наук

 

Doctor’s thesis

 

автореф. дис. … канд. наук

 

Extended abstract of candidate’s thesis

 

автореф. дис. … д-ра наук

 

Extended abstract of Doctor’s thesis

 

 

 

Редакційна політика і етика збірника

 

Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Розведення і генетика тварин» видається двічі на рік і є друкованим провідним науковим виданням сільськогосподарського профілю. В своїй діяльності редакція наукового збірника дотримується видавничих стандартів публікації COPE Code of Conduct, затверджених COPE (Committee on Publication Ethis),а також враховує досвід авторитетних міжнародних журналів і видавництв. Редакційна політика збірника керується Положенням про запобігання та виявлення академічного плагіату в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН (http://iabg.org.ua/images/aspirantura/pol.plagiat2020.1.pdf), а також досвідом роботи зарубіжних та українських наукових організацій, редколегій і редакційних видань.

Редакційна політика ґрунтується на принципах неупередженості під час вибору статей для публікації, обов’язкового кваліфікованого незалежного рецензування поданих для публікації матеріалів, високого рівня вимог до результатів досліджень, колегіальності в прийнятті рішень щодо публікації статей, дотримання етичних норм у співпраці з авторами. Редакція вважає важливим, щоб автори, рецензенти і редактори, які беруть участь у створенні збірника наукових праць, дотримувалися стандартів відносно етики публікації.

Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Розведення і генетика тварин» забезпечує відкритий доступ до перегляду, читання, завантаження та друку і є вільним для всіх користувачів Інтернету. Редакційна колегія дотримується принципів вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.  Доступ до змісту журналу можливий одразу після публікації паперового варіанту.

Автори зберігають за собою всі авторські права і одночасно надають збірнику право першої публікації із зазначенням авторства та первинної публікації в цьому збірнику наукових праць. 

 

Процес рецензування

 

Подані до друку у науковий збірник статті підлягають конфіденційному (подвійному «сліпому») рецензуванню, коли ні автор, ні рецензент не знають один одного. Взаємодія відбувається через відповідального секретаря збірника. Взаємодія у відкритому режимі може відбутися на прохання рецензента та за погодження з редакційною колегією для покращення стилю та логіки викладеного наукового матеріалу статті.

До рецензування залучаються відомі вчені за тематикою поданої статті. Кожна стаття рецензується двома незалежними рецензентами. У разі некомпетентності рецензента розглядати запропонований матеріал, він повинен повідомити про це редакційну колегію. Рецензентами не можуть бути співавтори представленої статті, наукові керівники чи консультанти здобувачів вищої освіти або співробітники структурних підрозділів, де працюють співавтори. Не дозволяються персональна критика авторів і вплив на їхню думку щодо рукопису статті. У разі незгоди авторів із зауваженнями та наполяганні на них рецензентів редколегією може залучатись третій компетентний у дискусійних питаннях зовнішній рецензент. Остаточне рішення про прийняття до публікації у таких випадках ухвалюється більшістю членів редколегії.

Кожна прийнята редколегією для розгляду стаття обов'язково перевіряється на плагіат з використанням програмного продукту компанії Unicheck. Рецензенти забезпечують конфіденційність матеріалів статті й зобов’язані повідомити відповідального редактора збірника про підозри у плагіаті чи порушенні авторських прав. Якщо така ситуація виникла, рецензент повинен аргументовано обґрунтувати зауваження та надати відповідні посилання, які підтверджують плагіат чи порушення авторських прав.

Рецензенти надають свої висновки впродовж 10 днів з моменту отримання статті на рецензування у вигляді типової форми у письмовому вигляді, оцінюючи поданий до публікації матеріал за такими аспектами: важливість висвітлених питань, наявність новизни, логічності зроблених висновків та відповідність їх поставленим завданням, зрозумілості викладення матеріалу, дотримання наукової термінології, достатність та адекватність методів дослідження, посилання на літературу останніх років. Рішення подається у вигляді таких варіантів: статтю опублікувати, не опублікувати, опублікувати після доопрацювання. У разі відмови чи необхідності доопрацювання рецензент надає письмове аргументоване пояснення причин такого рішення.

Неопубліковані статті є інтелектуальною власністю авторів. Жоден з членів редакційної колегії не може використовувати отримані з представлених до розгляду рукописів непубліковані матеріали в особистих цілях або передавати третім особам без письмового дозволу авторів.

За проведення експериментів на тваринах потрібно дотримуватися принципів біоетики відповідно до Європейської конвенції «Про захист хребетних тварин, які використовуються для наукових і експериментальних цілей», міжнародних і національних нормативних документів та робити посилання на них у тексті статті. Дослідження з використанням тварин мають бути схвалені Етичним комітетом з питань поводження з тваринами у наукових дослідженнях або установою, де виконувалися дослідження.

Редакція залишає за собою право відхиляти статті, в яких етичні аспекти за рекомендаціями COPE викликають сумнів.

 

Етичні зобов’язання редакційної колегії та авторів

 

Роботу редколегії та рецензентів координують відповідальний редактор, заступник відповідального редактора і відповідальний секретар.

Редакційна колегія міжвідомчого тематичного наукового збірника «Розведення і генетика тварин» проводить відбір наданих статей на предмет їх відповідності профілю видання, організовує їх зовнішнє та внутрішнє рецензування. Редакційна колегія може відхиляти або повертати статті на доопрацювання, якщо вони не відповідають профілю, оформленні без дотримання вимог збірника чи авторами порушені етичні норми.

Члени редколегії розглядають усі рукописи неупереджено, незалежно від расової, національної чи релігійної належності, забезпечують конфіденційність викладеного у статті матеріалу до моменту його опублікування.

Редколегія слідкує за виключенням фальсифікату, плагіату, самоплагіату (дублювання однакової інформації в інших раніше опублікованих статтях співавторів), надмірного самоцитування, приписування авторства непричетним до наукових досліджень чи підготовки рукопису особам, запобігає конфліктним ситуаціям між авторами, членами редколегії, рецензентами.

Співавторами публікації можуть бути лише причетні до наукових досліджень чи підготовки представленої роботи особи та які поділяють відповідальність за отримані результати.

У поданих до публікації у збірнику статтях мають висвітлюватись оригінальні, раніше не опубліковані в Україні чи за її межами результати досліджень, які мають наукову новизну. Усі автори міжвідомчого тематичного наукового збірника «Розведення і генетика тварин» мають дотримуватися етичних норм журналу, правил рецензування та публікації. Вони несуть відповідальність за зміст статей, не допускаючи плагіату. Запозичену інформацію необхідно належним чином цитувати та наводити на неї посилання відповідно до вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

 

Якщо автором виявлено істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якомога швидше повідомити про це редакцію. За коректність викладення матеріалу англомовних статей та перекладу англійською мовою розширеного резюме відповідальність несуть їх автори