Фенотиповий прояв ознак молочної продуктивності у корів різних генотипів української чорно-рябої молочної породи