Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Розведення і генетика тварин» входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (постанова президії ВАК № 1-05/3 від 14.04.2010 р.), і є фаховим виданням у сільськогосподарських галузях науки.

До публікації у збірнику приймаються оглядові, експериментальні та методичні статті. Подані матеріали мають бути актуальними, оригінальними (не опублікованими раніше в інших виданнях), стилістично і орфографічно відредагованими. Тематично стаття має відповідати одній з рубрик збірника: розведення і селекція, генетика, біотехнологія, відтворення, збереження біорізноманіття тварин.

Надсилаючи статтю до збірника «Розведення і генетика тварин», автор дає свою згоду на розміщення опублікованих статей у наукометричних базах, до яких входитиме видання.

Основні вимоги та порядок
подання статей для публікації в
міжвідомчому науковому збірнику
«Розведення і генетика тварин»
укр завантажити
рос скачать
eng download

Рукопис статті подається до редакції українською, російською або англійською мовою у двох паперових примірниках (один з яких підписаний кожним із авторів) і надсилається окремим файлом на е-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. відповідальному секретарю. Кожна стаття проходить обов’язкове рецензування. За наявності зауважень автор доопрацьовує статтю, відмічаючи іншим кольором виправлений текст в електронному варіанті статті, надісланому автору електронною поштою. Після видавничої верстки автори підписують статті до друку. За іногородніх авторів статтю підписують рецензент і відповідальний секретар.

  • Об’єм експериментальної та методичної статей (з рефератами і списками літератури) – 6–15 сторінок, оглядової – не більше 30
  • Набір у текстовому редакторові Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 12, міжрядковий інтервал основного тексту 1, абзацний відступ – 1,0 см, формат А-4
  • Підписи до рисунків, таблиці, а також індекси у формулах набираються 10 кеглем
  • Верхній, лівий і правий береги – 20 мм, нижній – 25 мм
  • Орієнтація сторінок – книжна
  • Таблиці набираються безпосередньо в програмі Microsoft Word і нумеруються послідовно, ширина таблиць – 100 %
  • Формули прописуються в редакторі формул Microsoft Equation, доступному Word
  • Малюнки вставляються до тексту у форматі JPG
  • Список літератури подається в кінці статті у порядку згадування у тексті або за абеткою авторів чи назв; порядкові номери посилань наводяться у квадратних дужках

1. УДК

2. НАЗВА СТАТТІ (напівжирний шрифт великими літерами)

3. ІНІЦІАЛИ ТА ПРІЗВИЩЕ АВТОРА(-ІВ) (напівжирний шрифт великими літерами)

4. Назва наукової установи, з якої вийшла робота (якщо авторів кілька, і вони працюють у різних установах, необхідно позначити установи цифрами 1, 2, 3… і відповідно до нумерації поставити цифри біля прізвищ авторів), місто, країна (звичайний шрифт)

5. Е-mail автора, відповідального за листування

6. Повні адресні відомості, включаючи назви країни та міста. У варіанті англійською мовою найменування вулиці подається транслітерацією

7. Основному тексту передують резюме трьома мовами - українською, англійською та російською: назва, ініціали та прізвища авторів, матеріал і методи дослідження, основні результати і висновки (7–15 рядків курсивом). Резюме мовою оригіналу – без назви статті, ініціалів та прізвища автора

8. Після кожного резюме подають ключові слова (від 5-ти до 10 слів чи словосполучень звичайним шрифтом)

9. Розділи статті повинні починатися такими заголовками, виділеними напівжирним шрифтом:

Вступ – постановка проблеми у загальному вигляді, її актуальність та наукове значення; аналіз останніх зарубіжних та вітчизняних публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; формулювання мети і завдань досліджень, постановка завдання

Матеріали та методи досліджень – установи чи підприємства, де проводились дослідження та збір матеріалів; опис схеми дослідження; методи та методики, використані в роботі; методи статистичного аналізу

Результати досліджень – викладення результатів досліджень, їхній аналіз, обговорення і перспективи подальших наукових розвідок

Висновки

Вдячності (за потреби) – вираження офіційної подяки окремим установам та особам, які сприяли організації та проведенню наукових досліджень, надали поради з удосконалення рукопису тощо

10. БІБЛІОГРАФІЯ подається у порядку цитування або за абеткою авторів чи назв. Бібліографічний опис використаних джерел подається за вимогами Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання". При цьому потрібно вказати всіх без винятку авторів. Рекомендовано не менше 70% джерел за останні 10 років.

11. Окремим блоком необхідно подавати список літератури (REFERENCES), який дублюватиме перелік джерел в основному списку, але оформлюватиметься відповідно до вимог міжнародних баз даних. А саме: для всіх джерел, які в основному списку подаються кирилицею, необхідно виконати транслітерацію, а назву видання, в якому її опубліковано, необхідно додатково перекласти англійською. Крім того, у цьому списку також необхідно зазначати прізвища всіх без винятку авторів. Якщо в 1 списку є посилання на іноземні публікації, то вони повторюються в 2 списку, розділові знаки ставляться згідно з зарубіжними бібліографічними стилями.

 

На сайті www.translit.ru є можливість безкоштовно скористатися програмою транслітерації російського тексту, а на сайті www.translit.kh.ua – українського тексту в латиницю. Програми дуже прості, їх легко використовувати як для підготовлених посилань, так і для транслітерації різних частин описів. Вибравши як варіант систему BGN, ми отримуємо зображення всіх відповідних літер. Вставляємо в спеціальне поле весь текст бібліографії російською мовою та натискуємо «В транслит», у другій програмі текст українською – «Конвертувати». Потім вносимо необхідні зміни та доповнення.

До кожного джерела у бібліографії та references додається DOI, якщо він є присвоєнним статті, на яку посилаються.

Контактна інформація – обов’язково потрібно вказати прізвище, ім’я, по батькові, поштову та електронну адресу, номер телефону, науковий ступінь, вчене звання, посаду автора статті, який відповідає за листування, код ORCIDID кожного автора. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, потрібно створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org.

 

Надати трьома мовами (українською, англійською та російською) прізвище, ім’я, по батькові всіх авторів статті, назви установ, в яких вони працюють, міста, наукові ступені, вчені звання, посади, контактні дані. За правильність написання прізвищ відповідальність несуть автори статті. Звертаємо увагу, що від правильності подання даних залежатиме статистика цитування публікацій у міжнародних наукометричних системах.