Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Розведення і генетика тварин» входить до оновленого Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (наказ МОН України № 409 від 17 березня 2020 р.) і є фаховим виданням у галузі сільськогосподарських наук, категорія «Б».

До публікації у збірнику приймаються оглядові, експериментальні та методичні статті. Подані матеріали мають бути актуальними, оригінальними (не опублікованими раніше в інших виданнях), стилістично і орфографічно відредагованими. Тематично стаття має відповідати одній з рубрик збірника: розведення і селекція, генетика, біотехнологія, відтворення, збереження біорізноманіття тварин.

 Надсилаючи статтю до збірника «Розведення і генетика тварин», автор дає свою згоду на розміщення опублікованих статей у наукометричних базах, до яких входитиме видання. Збірник включено до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus International. Електронна версія розміщується на порталі НБУВ (Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського), на сайті http://digest.iabg.org.ua та індексується у Crossref, видавничий префікс 10.31073/ABG (https://abg-journal.com/index.php/journal).

Основні вимоги та порядок
подання статей для публікації в
міжвідомчому науковому збірнику
«Розведення і генетика тварин»
укр завантажити
   
eng download

Рукопис статті надсилається до редакції українською або англійською мовою надсилається окремим файлом у форматі .docx на е-mail і у паперовому вигляді  з підписами кожного з авторів на поштову адресу редакції. Кожна стаття проходить обов’язкове рецензування. Процедура рецензування та дотримання редакційної етики здійснюється відповідно до принципів, декларованих Комітетом з етики публікації (Committee on Publication Ethics/COPE https://publicationethics.org/). За наявності зауважень автор доопрацьовує статтю, відмічаючи іншим кольором виправлений текст в електронному варіанті статті, надісланому автору електронною поштою. Після видавничої верстки автори підписують статті до друку. За іногородніх авторів статтю підписують рецензент і відповідальний секретар.

üоб’єм експериментальної та методичної статей (з рефератами і списками літератури) – 6–15 сторінок, оглядової – не більше 30;

üнабір у текстовому редакторові Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 12, міжрядковий інтервал основного тексту 1, абзацний відступ – 1,0 см, формат А-4;

üавтоматичне перенесення слів;

üпідписи до рисунків, таблиці, а також індекси у формулах набираються 10 кеглем;

üверхній, лівий і правий береги – 20 мм, нижній – 25 мм;

üорієнтація сторінок – книжкова;

üтаблиці набираються без посередньо у програмі Microsoft Word, кегль 10, нумеруються послідовно, ширина таблиць – 100%;

üформули прописуються в редакторі формул Microsoft Equation, доступному у Word;

üмалюнки вставляються до тексту у форматі JPG;

         üсписок літератури подається в кінці статті у порядку згадування у тексті або за абеткою авторів. Порядкові номери посилань наводяться у квадратних дужках.

§  УДК.

§  НАЗВА СТАТТІ (напівжирний шрифт великими літерами).

§  ІНІЦІАЛИ ТА ПРІЗВИЩЕ АВТОРА(-ІВ) (напівжирний шрифт великими літерами).

§  Назва наукової установи (якщо авторів кілька і вони працюють у різних установах, необхідно позначити установи цифрами 1, 2, 3…і відповідно до нумерації поставити цифри біля прізвищ авторів), адреса (звичайний шрифт).

§  Е-mail автора, відповідального за листування.

§  Основному тексту передують анотації українською та англійською мовами: назва, ініціали та прізвища авторів, матеріали і методи досліджень, основні результати та висновки (7–15 рядків курсивом).

§  Після кожного резюме подають ключові слова (від 5-ти до 10 слів чи словосполучень звичайним шрифтом).

§  Розділи статті повинні починатися такими заголовками, виділеними напівжирним шрифтом:

Вступ – постановка проблеми у загальному вигляді, її актуальність та наукове значення; аналіз останніх зарубіжних та вітчизняних публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; формулювання мети і завдань досліджень, постановка завдання.

Матеріали та методи досліджень – установи чи підприємства, де проводились дослідження та збір матеріалів, опис схеми досліджень, число аналізованих зразків чи підконтрольних тварин, використані в роботі методи та методики, засоби та методи статистичного аналізу.

Результати досліджень – викладення результатів досліджень, їхній аналіз, обговорення і перспективи подальших наукових розвідок.

Висновки.

Вдячності (за потреби) – вираження офіційної подяки окремим установам та особам, які сприяли організації та проведенню наукових досліджень, надали поради з удосконалення рукопису тощо.

БІБЛІОГРАФІЯ подається у порядку цитування або за абеткою авторів чи назв. Бібліографічний опис використаних джерел подається за вимогами Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». При цьому потрібно вказати всіх без винятку авторів. Рекомендовано не менше 70% джерел за останні 10 років. Кількість цитованих джерел для експериментальних статей має бути не менше 10-ти, для оглядових – 30-ти. Самоцитування не повинно перевищувати 20%. Не менше 30% джерел повинні мати індекс doi.

Окремим блоком необхідно подавати список літератури (REFERENCES), який дублюватиме перелік джерел в основному списку, але оформлюватиметься відповідно до вимог міжнародних баз даних. Для всіх джерел, які в основному списку подаються кирилицею, необхідно виконати транслітерацію, а назву видання, в якому її опубліковано, необхідно додатково перекласти англійською. Крім того, у цьому списку також необхідно зазначати прізвища всіх без винятку авторів. Якщо в 1 списку є посилання на іноземні публікації, то вони повторюються в 2 списку, розділові знаки ставляться згідно з зарубіжними бібліографічними стилями.

На сайті http://translit.ru є можливість безкоштовно скористатися програмою транслітерації російського тексту, а на сайті: http://translit.kh.ua – українського тексту в латиницю. Програми дуже прості, їх легко використовувати як для підготовлених посилань, так і для транслітерації різних частин описів. Вибравши як варіант систему BGN, ми отримуємо зображення всіх відповідних літер. Вставляємо в спеціальне поле весь текст бібліографії російською мовою та натискаємо «В транслит», у другій програмі текст українською – «Конвертувати». Потім вносимо необхідні зміни та доповнення.

 У разі наявності до кожного джерела у бібліографії та references додається індекс DOI або адреса режиму доступу (URL:).

üРозширене резюме статті мовою оригіналу та англійською мовою (неменше 4000 знаків) для Веб-сайту збірника. Резюме повинно бути структуроване, містити мету дослідження та застосовані методи, основні отримані результати та висновки. Розширене резюме статті розміщується на сайті видання безоплатно!

üВідомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, контактний телефон, e-mail, код ORCID ID кожного автора. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, потрібно створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org.

 Редакція наукового збірника не несе відповідальності за зміст статей і вірогідність представлених даних, але залишає за собою право відбору, рекомендацій та зауважень що до змісту надісланих матеріалів. Статті, оформлені не за правилами, не реєструються і не розглядаються.

Редакційна політика і етика збірника

 

Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Розведення і генетика тварин» видається двічі на рік і є друкованим провідним науковим виданням сільськогосподарського профілю. В своїй діяльності редакція наукового збірника дотримується видавничих стандартів публікації COPE Code of Conduct, затверджених COPE (Committee on Publication Ethis),а також враховує досвід авторитетних міжнародних журналів і видавництв. Редакційна політика збірника керується Положенням про запобігання та виявлення академічного плагіату в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН (http://iabg.org.ua/images/aspirantura/pol.plagiat2020.1.pdf), а також досвідом роботи зарубіжних та українських наукових організацій, редколегій і редакційних видань.

Редакційна політика ґрунтується на принципах неупередженості під час вибору статей для публікації, обов’язкового кваліфікованого незалежного рецензування поданих для публікації матеріалів, високого рівня вимог до результатів досліджень, колегіальності в прийнятті рішень щодо публікації статей, дотримання етичних норм у співпраці з авторами. Редакція вважає важливим, щоб автори, рецензенти і редактори, які беруть участь у створенні збірника наукових праць, дотримувалися стандартів відносно етики публікації.

Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Розведення і генетика тварин» забезпечує відкритий доступ до перегляду, читання, завантаження та друку і є вільним для всіх користувачів Інтернету. Редакційна колегія дотримується принципів вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.  Доступ до змісту журналу можливий одразу після публікації паперового варіанту.

Автори зберігають за собою всі авторські права і одночасно надають збірнику право першої публікації із зазначенням авторства та первинної публікації в цьому збірнику наукових праць. 

 

Процес рецензування

 

Подані до друку у науковий збірник статті підлягають конфіденційному (подвійному «сліпому») рецензуванню, коли ні автор, ні рецензент не знають один одного. Взаємодія відбувається через відповідального секретаря збірника. Взаємодія у відкритому режимі може відбутися на прохання рецензента та за погодження з редакційною колегією для покращення стилю та логіки викладеного наукового матеріалу статті.

До рецензування залучаються відомі вчені за тематикою поданої статті. Кожна стаття рецензується двома незалежними рецензентами. У разі некомпетентності рецензента розглядати запропонований матеріал, він повинен повідомити про це редакційну колегію. Рецензентами не можуть бути співавтори представленої статті, наукові керівники чи консультанти здобувачів вищої освіти або співробітники структурних підрозділів, де працюють співавтори. Не дозволяються персональна критика авторів і вплив на їхню думку щодо рукопису статті. У разі незгоди авторів із зауваженнями та наполяганні на них рецензентів редколегією може залучатись третій компетентний у дискусійних питаннях зовнішній рецензент. Остаточне рішення про прийняття до публікації у таких випадках ухвалюється більшістю членів редколегії.

Кожна прийнята редколегією для розгляду стаття обов'язково перевіряється на плагіат з використанням програмного продукту компанії Unicheck. Рецензенти забезпечують конфіденційність матеріалів статті й зобов’язані повідомити відповідального редактора збірника про підозри у плагіаті чи порушенні авторських прав. Якщо така ситуація виникла, рецензент повинен аргументовано обґрунтувати зауваження та надати відповідні посилання, які підтверджують плагіат чи порушення авторських прав.

Рецензенти надають свої висновки впродовж 10 днів з моменту отримання статті на рецензування у вигляді типової форми у письмовому вигляді, оцінюючи поданий до публікації матеріал за такими аспектами: важливість висвітлених питань, наявність новизни, логічності зроблених висновків та відповідність їх поставленим завданням, зрозумілості викладення матеріалу, дотримання наукової термінології, достатність та адекватність методів дослідження, посилання на літературу останніх років. Рішення подається у вигляді таких варіантів: статтю опублікувати, не опублікувати, опублікувати після доопрацювання. У разі відмови чи необхідності доопрацювання рецензент надає письмове аргументоване пояснення причин такого рішення.

Неопубліковані статті є інтелектуальною власністю авторів. Жоден з членів редакційної колегії не може використовувати отримані з представлених до розгляду рукописів непубліковані матеріали в особистих цілях або передавати третім особам без письмового дозволу авторів.

За проведення експериментів на тваринах потрібно дотримуватися принципів біоетики відповідно до Європейської конвенції «Про захист хребетних тварин, які використовуються для наукових і експериментальних цілей», міжнародних і національних нормативних документів та робити посилання на них у тексті статті. Дослідження з використанням тварин мають бути схвалені Етичним комітетом з питань поводження з тваринами у наукових дослідженнях або установою, де виконувалися дослідження.

Редакція залишає за собою право відхиляти статті, в яких етичні аспекти за рекомендаціями COPE викликають сумнів.

 

Етичні зобов’язання редакційної колегії та авторів

 

Роботу редколегії та рецензентів координують відповідальний редактор, заступник відповідального редактора і відповідальний секретар.

Редакційна колегія міжвідомчого тематичного наукового збірника «Розведення і генетика тварин» проводить відбір наданих статей на предмет їх відповідності профілю видання, організовує їх зовнішнє та внутрішнє рецензування. Редакційна колегія може відхиляти або повертати статті на доопрацювання, якщо вони не відповідають профілю, оформленні без дотримання вимог збірника чи авторами порушені етичні норми.

Члени редколегії розглядають усі рукописи неупереджено, незалежно від расової, національної чи релігійної належності, забезпечують конфіденційність викладеного у статті матеріалу до моменту його опублікування.

Редколегія слідкує за виключенням фальсифікату, плагіату, самоплагіату (дублювання однакової інформації в інших раніше опублікованих статтях співавторів), надмірного самоцитування, приписування авторства непричетним до наукових досліджень чи підготовки рукопису особам, запобігає конфліктним ситуаціям між авторами, членами редколегії, рецензентами.

Співавторами публікації можуть бути лише причетні до наукових досліджень чи підготовки представленої роботи особи та які поділяють відповідальність за отримані результати.

У поданих до публікації у збірнику статтях мають висвітлюватись оригінальні, раніше не опубліковані в Україні чи за її межами результати досліджень, які мають наукову новизну. Усі автори міжвідомчого тематичного наукового збірника «Розведення і генетика тварин» мають дотримуватися етичних норм журналу, правил рецензування та публікації. Вони несуть відповідальність за зміст статей, не допускаючи плагіату. Запозичену інформацію необхідно належним чином цитувати та наводити на неї посилання відповідно до вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

 

Якщо автором виявлено істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якомога швидше повідомити про це редакцію. За коректність викладення матеріалу англомовних статей та перекладу англійською мовою розширеного резюме відповідальність несуть їх автори